قیمت های روزانه مرغ زنده

نام محصول 6 اسفند 1395 گذشته
مرغ گوشتی اراک 3 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 4 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 4 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 5 اسفند 13955,150 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 4 اسفند 13955,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 4 اسفند 13955,500 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 5 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 3 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 5 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 5 اسفند 13955,250 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5 اسفند 13955,250 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 5 اسفند 13955,100 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5 اسفند 13955,250 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 4 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 5 اسفند 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی یزد
زیر گروه مرغ زنده
کلیه قیمت های مرغ زنده (مرغ گوشتی) از مراجع معتبر مانند اتحادیه ها و یا کشتارگاه ها تامین شده و قیمت خرید کشتارگاه از مرغدار می باشد که شامل قیمت مرغ درشت با وزن بالای 2/5 کیلو بوده و بصورت عرفی اعلام میگردد . تمامی قیمت ها بدون احتساب کرایه طول راه می باشد