قیمت های روزانه دانهاي آماده

نام محصول 9 فروردین 1396 گذشته
آغازین بندرامام 8 فروردین 13961,392 توماننمودار آغازین بندرامام
پایانی 1 بندرامام 8 فروردین 13961,242 توماننمودار پایانی 1 بندرامام
پایانی 2 بندرامام 8 فروردین 13961,232 توماننمودار پایانی 2 بندرامام
پیش آغازین بندرامام 8 فروردین 13961,482 توماننمودار پیش آغازین بندرامام
رشد بندرامام 8 فروردین 13961,312 توماننمودار رشد بندرامام
زیر گروه دانهاي آماده