قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 9 فروردین 1396 گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 8 فروردین 13964,700 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 8 فروردین 13964,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 8 فروردین 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 28 اسفند 13955,200 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 8 فروردین 13964,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 8 فروردین 13964,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.