قیمت های روزانه تخم مرغ

نام محصول 6 اسفند 1395 گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 5 اسفند 13954,800 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5 اسفند 13954,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5 اسفند 13954,800 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5 اسفند 13954,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5 اسفند 13954,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد
زیر گروه تخم مرغ
تمامی قیمت تخم مرغ های اعلام شده از اتحادیه ها و بنکداری ها استعلام می شود که شامل قیمت فروش تخم مرغ از درب مرغداری با وزن 13 گیلو گرم، بدون پرینت و با زرده معمولی می باشند
شهر های اعلامی در حال حاضر تهران، تبریز، اصفهان، قم و مشهد هستند.