نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو اراک

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 2 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 2 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 2 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 2 اسفند 13954,700 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 2 اسفند 13954,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 2 اسفند 13954,750 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 2 اسفند 13954,570 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools