نمودار

جدول قیمت سویا طلای سفید

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا طلای سفید 1,520 2 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا اتکا27 بهمن 13951,440 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه19 بهمن 13951,565 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل1 اسفند 13951,525 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین3 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت3 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا کلهر کرمانشاه3 اسفند 13951,455 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام3 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه3 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 785 3 اسفند 1395785 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو بندر امام زودبارشو 3 اسفند 1395800 توماننمودار جو بندر امام زودبارشو
جو نوشهر 3 اسفند 1395790 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 622 3 اسفند 1395625 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 3 اسفند 1395740 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 825 3 اسفند 1395815 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 1 اسفند 1395805 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 3 اسفند 1395735 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 27 بهمن 13951,440 توماننمودار سویا اتکا
سویا اکسدانه 19 بهمن 13951,565 توماننمودار سویا اکسدانه
سویا برزیل 1 اسفند 13951,525 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 1,495 3 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 1,490 3 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 1,520 2 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 1,455 3 اسفند 13951,455 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 1,425 3 اسفند 13951,425 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 1,475 3 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 1,180 2 اسفند 13951,160 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 1,155 3 اسفند 13951,155 توماننمودار کلزا کرمانشاه
گندم بندر امام 24 بهمن 13951,080 توماننمودار گندم بندر امام

آخرین خبرها

tools