جدول قیمت مرغ گوشتی شیراز

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
مرغ گوشتی شیراز 3 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
مرغ گوشتی اراک 3 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی اراک
مرغ گوشتی ارومیه 5,300 3 اسفند 13955,300 توماننمودار مرغ گوشتی ارومیه
مرغ گوشتی اصفهان 5,000 2 اسفند 13954,650 توماننمودار مرغ گوشتی اصفهان
مرغ گوشتی ایلام 4,900 3 اسفند 13954,650 توماننمودار مرغ گوشتی ایلام
مرغ گوشتی تبریز 5,400 3 اسفند 13955,400 توماننمودار مرغ گوشتی تبریز
مرغ گوشتی زنجان 5,500 3 اسفند 13955,200 توماننمودار مرغ گوشتی زنجان
مرغ گوشتی سنندج 4,950 3 اسفند 13954,850 توماننمودار مرغ گوشتی سنندج
مرغ گوشتی شرق تهران 5,100 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی شرق تهران
مرغ گوشتی شیراز 3 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی شیراز
مرغ گوشتی غرب تهران 5,100 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی غرب تهران
مرغ گوشتی قزوین 5,000 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی قزوین
مرغ گوشتی قم 5,200 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی قم
مرغ گوشتی کرمانشاه 5,000 3 اسفند 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی کرمانشاه
مرغ گوشتی گلستان 5,100 3 اسفند 13954,850 توماننمودار مرغ گوشتی گلستان
مرغ گوشتی گیلان 5,100 3 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی گیلان
مرغ گوشتی لرستان 4,900 3 اسفند 13954,700 توماننمودار مرغ گوشتی لرستان
مرغ گوشتی مازندران 5,000 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی مازندران
مرغ گوشتی مشهد 5,100 3 اسفند 13955,000 توماننمودار مرغ گوشتی مشهد
مرغ گوشتی همدان 4,900 3 اسفند 13954,900 توماننمودار مرغ گوشتی همدان
مرغ گوشتی یزد 4,500 3 اسفند 13954,500 توماننمودار مرغ گوشتی یزد

آخرین خبرها

tools