نمودار

جدول قیمت سویا برزیل

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا برزیل 8 فروردین 13961,460 توماننمودار سویا برزیل

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا پلت آرژانتین8 فروردین 13961,510 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت8 فروردین 13961,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید8 فروردین 13961,540 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه8 فروردین 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام8 فروردین 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه8 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 8 فروردین 1396815 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 8 فروردین 1396805 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 8 فروردین 1396680 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 8 فروردین 1396850 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 7 فروردین 1396845 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 8 فروردین 1396760 توماننمودار ذرت روس
سویا برزیل 8 فروردین 13961,460 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 8 فروردین 13961,510 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 8 فروردین 13961,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 8 فروردین 13961,540 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 8 فروردین 13961,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 8 فروردین 13961,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 8 فروردین 13961,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آخرین خبرها

tools