نمودار

جدول قیمت سویا خاوردشت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا خاوردشت 28 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت

جدول قیمت سویا

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
سویا برزیل28 اسفند 13951,465 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین28 اسفند 13951,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا طلای سفید18 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه28 اسفند 13951,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام28 اسفند 13951,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه28 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 22 اسفند 1395815 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
ذرت اکراین دیربارشو 28 اسفند 1395660 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 28 اسفند 1395750 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 28 اسفند 1395835 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 25 اسفند 1395845 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 18 اسفند 1395715 توماننمودار ذرت روس
سویا برزیل 28 اسفند 13951,465 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 28 اسفند 13951,515 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 28 اسفند 13951,490 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 18 اسفند 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 28 اسفند 13951,435 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 28 اسفند 13951,405 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 28 اسفند 13951,475 توماننمودار سویا ناب دانه
گندم بندر امام 21 اسفند 13951,075 توماننمودار گندم بندر امام

آخرین خبرها

tools