نمودار

جدول قیمت ذرت امیر آباد

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت امیر آباد 5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت امیر آباد

جدول قیمت ذرت

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
ذرت اکراین دیربارشو5 بهمن 1395670 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت برزیل دیربارشو3 بهمن 1395775 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو5 بهمن 1395830 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت روس

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
جو امیرآباد زودبارشو 5 بهمن 1395780 توماننمودار جو امیرآباد زودبارشو
جو نوشهر 5 بهمن 1395780 توماننمودار جو نوشهر
ذرت اکراین دیربارشو 5 بهمن 1395670 توماننمودار ذرت اکراین دیربارشو
ذرت امیر آباد 5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت امیر آباد
ذرت برزیل دیربارشو 3 بهمن 1395775 توماننمودار ذرت برزیل دیربارشو
ذرت برزیل زودبارشو 5 بهمن 1395830 توماننمودار ذرت برزیل زودبارشو
ذرت روس 5 بهمن 1395760 توماننمودار ذرت روس
سویا اتکا 2 بهمن 13951,465 توماننمودار سویا اتکا
سویا برزیل 2 بهمن 13951,555 توماننمودار سویا برزیل
سویا پلت آرژانتین 5 بهمن 13951,610 توماننمودار سویا پلت آرژانتین
سویا خاوردشت 5 بهمن 13951,510 توماننمودار سویا خاوردشت
سویا طلای سفید 5 بهمن 13951,520 توماننمودار سویا طلای سفید
سویا کلهر کرمانشاه 5 بهمن 13951,475 توماننمودار سویا کلهر کرمانشاه
سویا کلهرامام 5 بهمن 13951,450 توماننمودار سویا کلهرامام
سویا ناب دانه 5 بهمن 13951,495 توماننمودار سویا ناب دانه
کلزا طلای سفید 5 بهمن 13951,130 توماننمودار کلزا طلای سفید
کلزا کرمانشاه 5 بهمن 13951,255 توماننمودار کلزا کرمانشاه

آخرین خبرها

tools