نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو تهران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو تهران 5 بهمن 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 5 بهمن 13953,550 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 5 بهمن 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 5 بهمن 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 5 بهمن 13953,550 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 5 بهمن 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 5 بهمن 13953,650 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 5 بهمن 13953,600 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools