نمودار

جدول قیمت تخم مرغ 13کیلو تهران

نام محصول قیمت روز گذشته نمودار
تخم مرغ 13کیلو تهران 4 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران

آرشیو قیمت

نام محصول قیمت (تومان)

لطفا تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخبار ها در روز انتخابی

دام و طیور
نام محصول قیمت روز گذشته
تخم مرغ 13کیلو اراک 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ  13کیلو اراک
تخم مرغ 13کیلو اصفهان 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو اصفهان
تخم مرغ 13کیلو تبریز 4 اسفند 13954,850 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تبریز
تخم مرغ 13کیلو تهران 4 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو تهران
تخم مرغ 13کیلو قزوین 4 اسفند 13954,900 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قزوین
تخم مرغ 13کیلو قم 4 اسفند 13955,000 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو قم
تخم مرغ 13کیلو مشهد 4 اسفند 13954,950 توماننمودار تخم مرغ 13کیلو مشهد

آخرین خبرها

tools